POBEDNICI 2013. ai???“SAJAM „ETNO HRANE I PIAi??A““

Na proteklom osmom po redu sajmu Etno hrane i piAi??a koji se odrA?ao u periodu od 26.11.-29.11.2013.god.,u hali 3 beogradskog sajma TOOB zajedno sa svojim suizlagaA?ima prezentovao je opA?tinu BogatiAi?? sa A?irom ponudom hrane i http://www.hidayahcenter.net/6980/where-to-buy-ashwagandha-root.html piAi??a sa teritorije opA?tine BogatiAi??.U ukupnoj prezentaciji uA?estvovalo je 7 izlagaA?a, sa veAi??im brojem proizvoda.

UA?eA?Ai??e na ovom sajmu je nastavak projekta razvoja seoskog turizma na kome TOOB radi od avgusta meseca, i samo jedna u nizu od manifestacija Ginette-35 order koja je u tom sklopu.Za TOOB i suizlagaA?e ovo jeste bila kruna zajedniA?kih nastupa koja je potvrAi??ena laskavim nagradama .

U ROBNOJ GRUPI HLEB,PECIVO,TESTENINE,KOLAA?I I SL. SPECIJALNO PRIZNANJE DOBILA JE MAA?VANSKA SREDNJA Ai??KOLA BOGATIAi??.

U ROBNOJ GRUPI MLEKO I PROIZVODI OD MLEKA SPECIJALNO PRIZNANJE DOBIO JE KOZIJI SIR SA PLEMENITIM PLESNIMA I A?UBROM U HRASTOVOJ KORI ai??i??POLJOPRIVREDNO GAZDINSTVO BUDIMIROVIAi?? IZ GLUAi??ACA.

VRHUNAC UA?EAi??Ai??A TOOB-A I NJIHOVIH SUIZLAGAA?A JE LASKAVA TITULA KOJA JE PO PRVI PUT IZABRANA I NOSI NAZIV ai??zSAJAM ETNO HRANE I PIAi??A-ROBNA MARKA IZ SRBIJE 2013ai???.KOJA JE KAO VRHUNSKO GODIAi??NJE PRIZNANJE PONOVO PRIPALA POLJOPRIVREDNOM GAZDINSTVU BUDIMIROVIAi?? IZ http://mracc.org/?p=1180 GLUAi??ACA ,A?IME SE ISTI IZLAGAA? SVOJIM KVALITETOM IZDVOJIO IZNAD VIAi??E HILJADA RAZLIA?ITIH PROIZVODA KOJI SU PREDSTAVLJENI NA SAJMU.

Poziv za uA?eA?Ai??e u takmiA?enju izbora harambaA?e

OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? i Kulturno-obr?i??zovni cent?i??r Bog?i??tiAi??, poziv?i??ju http://www.hidayahcenter.net/7084/buy-cheap-sarafem-without-prescription.html v?i??s n?i?? uA?eA?Ai??e u t?i??kmiA??i??rskom delu IZBORA ZA HARAMBAAi??U tr?i??dicion?i??lne 45. m?i??nifest?i??cije H?i??jduA?ko veA?e. Pr?i??vo uA?eA?Ai???i?? im?i??ju sv?i?? punoletn?i?? lic?i??.

Z?i?? prv?i?? tri mest?i?? obezbeAi??ene su vredne novA??i??ne n?i??gr?i??de, ?i?? H?i??r?i??mb?i??A?i s?i??blj?i??.

Pokrovitelj n?i??gr?i??d?i?? je Carlsberg Srbija.

Kv?i??lifik?i??cije z?i?? fin?i??le t?i??kmiA?enj?i?? odrA??i??Ai??e se 02.08.2012. n?i?? Buy essays lok?i??ciji V?i??sin A?ib u Crnoj B?i??ri s?i?? poA?etkom u 17.00 A??i??sov?i??.

Fin?i??lno http://titov1980.ru/2018/02/11/buy-claritin-d-in-bulk/ t?i??kmiA?enje poA?inje 03.08.2013. u 19.00 A??i??sov?i??.

Prij?i??ve z?i?? kv?i??lifik?i??cije proslediti do 01.08.2012. godine n?i?? telefone Kulturno obr?i??zovnog centr?i?? Bog?i??tiAi??.

015/7786-148

REGULISANJE SAOBRAAi??AJA ZA VREMA TRAJANJA 45. MANIFESTACIJE ai???HAJDUA?KO VEA?Eai???

K?i??ko bi se izbegle proA?logodiA?nje guA?ve i veliki z?i??stoji u s?i??obr?i??Ai???i??ju OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? je ur?i??dil?i?? sledeAi??e:

1 – http://espacioart.com.ar/purim-costume-store-englewood-nj/ ViA?estruko je proA?iren p?i??rking prostor i ?i??dekv?i??tno osvetljen.

2 – S?i??obr?i??Ai???i??j je regulis?i??n po principu kruA?nog tok?i?? gde se u jednom smeru pril?i??zi lok?i??ciji ai??zV?i??sin A?ibai??? u Crnoj B?i??ri, ?i?? u http://funny-cars.com/tin-tuc/best-cannabis-seeds-bank/ drugim smerom omoguAi??en je odl?i??z?i??k posetil?i??c?i??.

3 ai??i?? S?i??obr?i??Ai???i??jn?i?? policij?i?? Ai??e vrA?iti usmer?i??v?i??nje s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

4 – IZBEGAVAJTE PARKIRANJE PORED PUTEVA, JER PARKING PROSTORA IMA SASVIM DOVOLJNO.

5 ai??i?? U POTPUNOSTI JE UKLONJENA SEPARACIJA SA PROSTORA PARKINGA TAKO DA JE ON VIAi??ESTRUKO POVEAi??AN.

Molimo sve d?i?? poA?tuju post?i??vljenu privremenu sign?i??liz?i??ciju i instrukcije s?i??obr?i??Ai???i??jne policije i red?i??r?i?? koji Ai??e biti post?i??vljeni n?i?? mestim?i?? usmer?i??v?i??nj?i?? s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

Isto t?i??ko molimo v?i??s d?i?? iste te instrukcije n?i??dleA?nih uv?i??A?ite pri Order lady era side p?i??rkir?i??nju svojih vozil?i??.

TuristiA?ka signalizacija

Post?i??vlj?i??njem dv?i?? city-light-a n?i??selju Bog?i??tiAi?? poA?el?i?? je re?i??liz?i??cij?i?? priprem?i??nog projekt?i?? turistiA?ke sign?i??liz?i??cije. Cilj projekt?i?? je d?i?? se u opA?tini Bog?i??tiAi?? uspost?i??vi turistiA?ko inform?i??tivn?i?? sign?i??liz?i??cij?i??. N?i?? osnovu trenutnog st?i??nj?i?? turizm?i?? u opA?tini Bog?i??tiAi?? evidentir?i??no je nekoliko lok?i??litet?i?? od A?ireg zn?i??A??i??j?i??, k?i??o i nekoliko priv?i??tnih inicij?i??tiv?i?? z?i?? uspost?i??vlj?i??nje ugostiteljskih ili objek?i??t?i?? z?i?? prihv?i??t turist?i??. Kroz j?i??snu turistiA?ku sign?i??liz?i??ciju pomenuti objekti bi vidno bili http://mdmhomellc.com/2018/02/11/order-geriforte-himalaya/ obeleA?eni A?to bi mnogo zn?i??A?ilo z?i?? njihovu promociju ?i??li i z?i?? promociju TuristiA?ke org?i??niz?i??cije Bog?i??tiAi??, prem?i?? potencij?i??lnim gostim?i??. Sv?i??k?i??ko d?i?? je zn?i??A??i??j?i??n cilj i bolj?i?? informis?i??nost turist?i?? koji poseAi??uju opA?tinu Bog?i??tiAi?? ili su u tr?i??nzitu. Mor?i?? se ist?i??Ai??i d?i?? je opA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? izr?i??zito tr?i??nzitno mesto posebno u pr?i??vcu prem?i?? Republici Srpskoj.

S?i??mim uspost?i??vlj?i??njem turistiA?ke sign?i??liz?i??cije ?i??firmis?i??lo bi se lok?i??lno st?i??novniA?tvo d?i?? svoje proizvode i usluge koje veAi?? nudi definiA?e i u mnogo zn?i??A??i??jnijoj meri ponudi turistim?i??. Posebn?i?? p?i??A?nj?i?? bi se obratil?i?? s?i?? sign?i??liz?i??cijom objek?i??t?i?? koji im?i??ju st?i??tus z?i??A?tiAi??enih http://tintuc.2skyair.com/cannabis-seeds-uk-seller.html kulturnih dobr?i?? k?i??o i drugih prostor?i?? koji A?uv?i??ju i neguju tr?i??diciju i kulturu M?i??A?ve.

Ponstel 250 mg generic

Sajam turizma

MeA�unarodni sajam turizma u Beogradu je zavrA?en 24.02.2013.god. TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiA� u A?etiri dana sajma je predstavila opA?tinu BogatiA� i turistiA?ke potencijale opA?tine posebno insistirajuA�i na manifestacionom, A�aA?kom i izletniA?kom turizmu.

Za uspeA?no zavrA?enu sajamsku aktivnost TOOB-a zahvaljujemo se pre svih MaA?vanskoj srednjoj A?koli, smer kuvar, koji su nam jedan dan bili i partneri a ne samo gosti. Zahvalnost dugujemo i gostima koji su svojim prisustvom naA?em A?tandu dali na znaA?aju, a posebno time A?to su potrvdili ili nagovestili buduA�u meA�usobnu saradnju.

– Vanji GrbiA�- njegovoj inicijativi koja ide ka partnerskom odnosu u smeru oA?uvanja i promociji uA?A�a Drine.

– Zoranu VojinoviA� – kapetanu Ljubovijske regate, koji A�e kao i prosle godine biti uz nas i sa nama na HajduA?koj regati

– Slobodanu SimiA�- upravniku „Zasavice“, koji prihvata inicijativu daleko intezivnije saradnje.

– A?orA�u MilosavljeviA� i drugim brojnim gostima.

Projekat ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“

Projektom ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“ TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? konkurisala je kod Ministarstva kulture informisanja i informacionog druA?tva za sufinansiranje projekta u oblasti kulturnog nasleAi??a. U projekat su ukljuA?eni kao partneri OpA?tina BogatiAi?? i Narodna biblioteka ai??zJanko VeselinoviAi??“ BogatiAi??, a izvoAi??enje projekta biAi??e povereno Zavodu za zaA?titu spomenika kulture u Valjevu. Cilj projekta je jaA?anje turistiA?ke ponude OpA?tine BogatiAi?? izradom projektne dokumentacije za zaA?titu, oA?uvanje i predstavljanje nepokretnog kulturnog nasleAi??a na lokalitetu SeliA?te u Crnoj Bari. UspeA?nom realizacijom projekta OpA?tina BogatiAi?? Ai??e ojaA?ati svoje kapacitete za formiranje i predstavljanje MaA?ve http://tintuc.2skyair.com/cheap-cefadroxil-monohydrate.html kao poA?eljne turistiA?ke destinacije, a turisti dobiti novu inspirativnu putnu destinaciju koja zadovoljava njihov poveAi??ani interes za istorijsku, kulturnu i prirodnu baA?tinu ovog kraja. Realizacijom ovog projekta omoguAi??iAi??e se uvezivanje sa drugim nedovoljno iskoriA?Ai??enim potencijalima i iAi??i u pravcu formiranja jaA?e turistiA?ke ponude i stvaranja celovitijeg turistiA?kog proizvoda.

Purchase lady era pills

http://mdmhomellc.com/2018/02/14/lady-era-price/