Poziv za uA?eA?Ai??e u takmiA?enju izbora harambaA?e

OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? i Kulturno-obr?i??zovni cent?i??r Bog?i??tiAi??, poziv?i??ju http://www.hidayahcenter.net/7084/buy-cheap-sarafem-without-prescription.html v?i??s n?i?? uA?eA?Ai??e u t?i??kmiA??i??rskom delu IZBORA ZA HARAMBAAi??U tr?i??dicion?i??lne 45. m?i??nifest?i??cije H?i??jduA?ko veA?e. Pr?i??vo uA?eA?Ai???i?? im?i??ju sv?i?? punoletn?i?? lic?i??.

Z?i?? prv?i?? tri mest?i?? obezbeAi??ene su vredne novA??i??ne n?i??gr?i??de, ?i?? H?i??r?i??mb?i??A?i s?i??blj?i??.

Pokrovitelj n?i??gr?i??d?i?? je Carlsberg Srbija.

Kv?i??lifik?i??cije z?i?? fin?i??le t?i??kmiA?enj?i?? odrA??i??Ai??e se 02.08.2012. n?i?? Buy essays lok?i??ciji V?i??sin A?ib u Crnoj B?i??ri s?i?? poA?etkom u 17.00 A??i??sov?i??.

Fin?i??lno http://titov1980.ru/2018/02/11/buy-claritin-d-in-bulk/ t?i??kmiA?enje poA?inje 03.08.2013. u 19.00 A??i??sov?i??.

Prij?i??ve z?i?? kv?i??lifik?i??cije proslediti do 01.08.2012. godine n?i?? telefone Kulturno obr?i??zovnog centr?i?? Bog?i??tiAi??.

015/7786-148

REGULISANJE SAOBRAAi??AJA ZA VREMA TRAJANJA 45. MANIFESTACIJE ai???HAJDUA?KO VEA?Eai???

K?i??ko bi se izbegle proA?logodiA?nje guA?ve i veliki z?i??stoji u s?i??obr?i??Ai???i??ju OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? je ur?i??dil?i?? sledeAi??e:

1 – http://espacioart.com.ar/purim-costume-store-englewood-nj/ ViA?estruko je proA?iren p?i??rking prostor i ?i??dekv?i??tno osvetljen.

2 – S?i??obr?i??Ai???i??j je regulis?i??n po principu kruA?nog tok?i?? gde se u jednom smeru pril?i??zi lok?i??ciji ai??zV?i??sin A?ibai??? u Crnoj B?i??ri, ?i?? u http://funny-cars.com/tin-tuc/best-cannabis-seeds-bank/ drugim smerom omoguAi??en je odl?i??z?i??k posetil?i??c?i??.

3 ai??i?? S?i??obr?i??Ai???i??jn?i?? policij?i?? Ai??e vrA?iti usmer?i??v?i??nje s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

4 – IZBEGAVAJTE PARKIRANJE PORED PUTEVA, JER PARKING PROSTORA IMA SASVIM DOVOLJNO.

5 ai??i?? U POTPUNOSTI JE UKLONJENA SEPARACIJA SA PROSTORA PARKINGA TAKO DA JE ON VIAi??ESTRUKO POVEAi??AN.

Molimo sve d?i?? poA?tuju post?i??vljenu privremenu sign?i??liz?i??ciju i instrukcije s?i??obr?i??Ai???i??jne policije i red?i??r?i?? koji Ai??e biti post?i??vljeni n?i?? mestim?i?? usmer?i??v?i??nj?i?? s?i??obr?i??Ai???i??j?i??.

Isto t?i??ko molimo v?i??s d?i?? iste te instrukcije n?i??dleA?nih uv?i??A?ite pri Order lady era side p?i??rkir?i??nju svojih vozil?i??.