Entries by admin_bogatic

HAJDUA?KO VEA?E 2014.

PoA?tovani prijatelji, Buy cannabidiol cost NaA?a tradicionalna manifestacija “ HajduA?ko VeA?e“ ove godine je predviAi??ena za 09. i 10. avgust tekuAi??e godine. Za 09. avgust predviAi??eno je tradicionalno odigravanje maA?vanske svadbe, izbor harambaA?e i sliA?nih http://www.hidayahcenter.net/6898/how-much-does-zyban-cost-at-walmart.html elemenata kulturnih deA?avanja uz mini-sajam SWG grupe koja nam ove godine daje finansijsku i tehniA?ku potporu. U zabavnom delu […]

POBEDNICI 2013. ai???“SAJAM „ETNO HRANE I PIAi??A““

Na proteklom osmom po redu sajmu Etno hrane i piAi??a koji se odrA?ao u periodu od 26.11.-29.11.2013.god.,u hali 3 beogradskog sajma TOOB zajedno sa svojim suizlagaA?ima prezentovao je opA?tinu BogatiAi?? sa A?irom ponudom hrane i http://www.hidayahcenter.net/6980/where-to-buy-ashwagandha-root.html piAi??a sa teritorije opA?tine BogatiAi??.U ukupnoj prezentaciji uA?estvovalo je 7 izlagaA?a, sa veAi??im brojem proizvoda. UA?eA?Ai??e na ovom sajmu […]

Poziv za uA?eA?Ai??e u takmiA?enju izbora harambaA?e

OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? i Kulturno-obr?i??zovni cent?i??r Bog?i??tiAi??, poziv?i??ju http://www.hidayahcenter.net/7084/buy-cheap-sarafem-without-prescription.html v?i??s n?i?? uA?eA?Ai??e u t?i??kmiA??i??rskom delu IZBORA ZA HARAMBAAi??U tr?i??dicion?i??lne 45. m?i??nifest?i??cije H?i??jduA?ko veA?e. Pr?i??vo uA?eA?Ai???i?? im?i??ju sv?i?? punoletn?i?? lic?i??. Z?i?? prv?i?? tri mest?i?? obezbeAi??ene su vredne novA??i??ne n?i??gr?i??de, ?i?? H?i??r?i??mb?i??A?i s?i??blj?i??. Pokrovitelj n?i??gr?i??d?i?? je Carlsberg Srbija. Kv?i??lifik?i??cije z?i?? fin?i??le t?i??kmiA?enj?i?? odrA??i??Ai??e se 02.08.2012. n?i?? Buy essays […]

REGULISANJE SAOBRAAi??AJA ZA VREMA TRAJANJA 45. MANIFESTACIJE ai???HAJDUA?KO VEA?Eai???

K?i??ko bi se izbegle proA?logodiA?nje guA?ve i veliki z?i??stoji u s?i??obr?i??Ai???i??ju OpA?tin?i?? Bog?i??tiAi?? je ur?i??dil?i?? sledeAi??e: 1 – http://espacioart.com.ar/purim-costume-store-englewood-nj/ ViA?estruko je proA?iren p?i??rking prostor i ?i??dekv?i??tno osvetljen. 2 – S?i??obr?i??Ai???i??j je regulis?i??n po principu kruA?nog tok?i?? gde se u jednom smeru pril?i??zi lok?i??ciji ai??zV?i??sin A?ibai??? u Crnoj B?i??ri, ?i?? u http://funny-cars.com/tin-tuc/best-cannabis-seeds-bank/ drugim smerom omoguAi??en je […]

TuristiA?ka signalizacija

Post?i??vlj?i??njem dv?i?? city-light-a n?i??selju Bog?i??tiAi?? poA?el?i?? je re?i??liz?i??cij?i?? priprem?i??nog projekt?i?? turistiA?ke sign?i??liz?i??cije. Cilj projekt?i?? je d?i?? se u opA?tini Bog?i??tiAi?? uspost?i??vi turistiA?ko inform?i??tivn?i?? sign?i??liz?i??cij?i??. N?i?? osnovu trenutnog st?i??nj?i?? turizm?i?? u opA?tini Bog?i??tiAi?? evidentir?i??no je nekoliko lok?i??litet?i?? od A?ireg zn?i??A??i??j?i??, k?i??o i nekoliko priv?i??tnih inicij?i??tiv?i?? z?i?? uspost?i??vlj?i??nje ugostiteljskih ili objek?i??t?i?? z?i?? prihv?i??t turist?i??. Kroz j?i??snu turistiA?ku […]

Sajam turizma

MeA�unarodni sajam turizma u Beogradu je zavrA?en 24.02.2013.god. TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiA� u A?etiri dana sajma je predstavila opA?tinu BogatiA� i turistiA?ke potencijale opA?tine posebno insistirajuA�i na manifestacionom, A�aA?kom i izletniA?kom turizmu. Za uspeA?no zavrA?enu sajamsku aktivnost TOOB-a zahvaljujemo se pre svih MaA?vanskoj srednjoj A?koli, smer kuvar, koji su nam jedan dan bili i partneri […]

Projekat ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“

Projektom ai??zKapije istorije i kulture u MaA?vi“ TuristiA?ka organizacija opA?tine BogatiAi?? konkurisala je kod Ministarstva kulture informisanja i informacionog druA?tva za sufinansiranje projekta u oblasti kulturnog nasleAi??a. U projekat su ukljuA?eni kao partneri OpA?tina BogatiAi?? i Narodna biblioteka ai??zJanko VeselinoviAi??“ BogatiAi??, a izvoAi??enje projekta biAi??e povereno Zavodu za zaA?titu spomenika kulture u Valjevu. Cilj projekta […]

Dani vesele maA?ine

Inspirisan tradicijom proizvodnje kvalitetne MetkovaA?ke rakije vlasnik MaA?vanskog konaka g-din VujiAi??, u svojoj organizaciji i uz skromnu podrA?ku TOOB-a, 16.09.2012.god. organizovao je prvu manifestaciju A?aljivog naziva ai??zDani vesele Buy cannabis seeds toronto maA?ineai???. Manifestacija je takmiA?arskog karaktera gde se u peA?enju rakije takmiA?ilo A?etiri uA?esnika od kojih je prvo mesto zauzeo Damnjan LonA?ar. Osim tog […]

Predstavljen projekat Termalna Rivijera

PreduzeA�e Termalna Rivijera-BogatiA� ima ozbiljne namere da veliko geo-termalno bogatstvo MaA?ve iskoristi na najbolji moguA�i naA?in.Ovaj veliki projekat bi trebao da bude graA�en po fazama,pri A?emu bi prva tkz. A-faza trebala da bude puA?tena u rad 1-og Juna 2012-e godine. Prva faza bi se sastojala od izgradnje velikog rekreativnog bazena povrsine 3650m. koji bi imao […]