Atraktivan geografski položaj:
Opština Bogatić zauzima severozapadni deo plodne i bogate mačvanske ravnice, koja je obgrljena dvema rekama: sa zapada Drinom, a sa severa rekom Savom. Četrnaest gusto naseljenih mesta ove opštine, povezana su mrežom kvalitetnih puteva dužine oko 220 km.
Most na reci Savi kod Sremske Mitrovice povezuje Opštinu Bogatić sa autoputem Beograd-Zagreb, a most „Pavlovića ćuprija“ povezuje Mačvu sa Semberijom, odnosno Bosnom i Hercegovinom.

Delom Opštine Bogatić prolazi magistralni put Ruma-Šabac-Loznica.

Raznolike investicione mogućnosti:
U Opštini Bogatić postoje atraktivne lokacije pogodne za investiranje sa razvijenom infrastrukturom i komunikacijama (elektromreža, saobraćajnice, vodovodna i kanalizaciona mreža).
Naročito je perspektivno ulaganje u eksploataciju geotermalnih voda, poljoprivredu i turizam. U Bogatiću su u toku dva velika investiciona ciklusa: jedan se odnosi na zagrevanje plastenika za povrtarsku proizvodnju, a drugi za izgradnju banjskih i rekreativnih kapaciteta.

Bogati prirodni resursi:

Značajni potencijal nalazišta prirodnih minerala šljunka i peska.

Ljudski i intelektualni resursi (visokoobrazovani i stručni kadrovi)

Zdrava prirodna sredina i čist vazduh.

Plodno poljoprivredno zemljište

Razvijena poljoprivredna proizvodnja:

Plodno poljoprivredno zemljište, koje se prostire na 31 hiljadu hektara ove opštine, predstavlja jedan od njenih najvažnijih i karakterističnih prirodnih potencijala. U ratarskoj proizvodnji dobija se bogat rod kukuruza (na 14 hiljada hektara), pšenice (na oko 5 hiljada hekgara), krmnog bilja (na oko 3,5 hiljade hektara), kao i drugih kultura. Razvijeno je i stočarstvo – najviše se gaje svinje (godišnja proizvodnja oko 100 hiljada), ovce (oko 28 hiljada) i goveda (oko 17 hiljada grla).

Područje Opštine Bogatić takođe ima izuzetno povoljne prirodne uslove za proizvodnju svih vrsta voća i povrća.

Turistički potencijali

Razvijena poljoprivredna proizvodnja:

Plodno poljoprivredno zemljište, koje se prostire na 31 hiljadu hektara ove opštine, predstavlja jedan od njenih najvažnijih i karakterističnih prirodnih potencijala. U ratarskoj proizvodnji dobija se bogat rod kukuruza (na 14 hiljada hektara), pšenice (na oko 5 hiljada hekgara), krmnog bilja (na oko 3,5 hiljade hektara), kao i drugih kultura. Razvijeno je i stočarstvo – najviše se gaje svinje (godišnja proizvodnja oko 100 hiljada), ovce (oko 28 hiljada) i goveda (oko 17 hiljada grla).

Područje Opštine Bogatić takođe ima izuzetno povoljne prirodne uslove za proizvodnju svih vrsta voća i povrća.

Bogatstvo geotermalnom energijom:

Geotermalne vode na temperaturi do 75 stepeni na dubini do 450 m.

Na teritoriji opštine Bogatić, ispod neogenih sedimenata, nalazi se rezervoar u krečnjacima trijaske starosti, iz koga je moguća intenzivna eksploatacija za zagrevanje naselja (moguća toplifikacija nekoliko susednih gradova i opština!), za proizvodnju hrane i za široku primenu u industriji.

Geotermalne vode sa izvorišta Opštine Bogatić mogu se koristiti za:

  • toplifikaciju naselja;
  • u industriji za zagrevanje;
  • u industriji za preradu žitarica, voća i povrća;
  • za eksploataciju u turističke i rekreativne svrhe;
  • za flaširanje izuzetno zdrave, pijaće vode.

Zbog velike potencijalnosti ove opštine u oblasti obnovljivih izvora energije (procenjena termalna snaga geotermalne energije je oko 150 M\U), Opština Bogatić i sama Mačva, u stručnim krugovima i stručnim radovima nazivaju se potencijalnom energetskom „Crvenom tačkom“ Srbije i regiona!