Hram je posvećen SV. APOSTOLIMA PETRU I PAVLU i građen 1927. godine je po uzoru na spomenike moravske stilske grupe. Njena osnova je u obliku trikonhosa sa polukružnom oltarskom apsidom na istoku i pravougaonim plitkim konhama na bočnim zidovima. Glavni zalazni portal je uz zapadni traver.Na preseku podužnog broda i bočnih pravaca preko sistema lukova i pandatifa uzdiže se ortogonalna kupola. Crkva je zidana od tvrdog materijala opeke i kamena sa malterisanim i belo okrečenim fasadama. Ukrašena je nizom reljefnih elemenata građenih u duhu moravske srednjovekovne arhitekture. Ovaj ukras naročito je bogat na
zapadnoj fasadi, ali i iznad ulaznog portala, dovratnici, arhitrov, lučna arhivolta, stilizovana rozeta i kordonski venac. Crkva je skladna građevina elegantnog oblika ukrašena nizom reljefnih elemenata izuzetnih umetničkih vrednosti.

Peta je po redu crkva koja je građena na ovom lokalitetu. Izuzetnu umetničku vrednost ima ikonostas ovog hrama koji je izradio Stevan Todorović, a prenet je iz prethodne crkve. Veliku umetničku vrednost imaju i tri sačuvane ikone iz prve crkve na teritoriji Mačve.

Hram je spomenik kulture, stavljen pod zaštitu države.